Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van PostzegelsMetKorting.nl gevestigd te Klaaswaal, Industrieweg 13, 3286 BW, 0186-746 020


Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die, op welke manier dan ook, gesloten worden met PostzegelsMetKorting.nl. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Door bestelling komt er een overeenkomst tot stand tussen de klant en PostzegelMetKorting.nl. Bestellen geschiedt in de regel door het product aan te klikken op de website en het daardoor in het winkelmandje te leggen. Daarna moet de klant de bestelling afronden, en komt er na acceptatie door PostzegelsMetKorting.nl een overeenkomst tot stand. Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie door PostzegelsMetKorting.nl. Wanneer een overeenkomst niet geaccepteerd wordt, zal de klant daarvan op de hoogte gesteld worden, en zal dit besluit worden gemotiveerd. Via de email en telefoon kunnen ook overeenkomsten tot stand komen.

Aanbiedingen en prijzen
PostzegelsMetKorting.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. PostzegelsMetKorting.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Betaling
Betaling dient te geschieden via een overschrijving of via Ideal. Bij Ideal zijn aangesloten: ABN AMRO, Rabobank, Postbank, ING en SNS Bank.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door PostzegelsMetKorting.nl bent u een bedrag van twintig euro (€ 20.00) aan administratiekosten verschuldigd en indien PostzegelsMetKorting.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

Levering
Na ontvangst van uw betaling verzenden wij uw pakketje zo snel mogelijk. U ontvangt van ons een email als uw pakketje is verzonden.
Het is mogelijk een ander afleveradres te kiezen dan het factuuradres, u dient dit bij het bestellen aan te geven. Wij zorgen er dan voor dat de factuur naar het factuuradres gaat, en de postzegels naar het leveringsadres.

Verzendkosten
PostzegelsMetKorting.nl rekent een kleine vergoeding in de verzendkosten.

Voor bestellingen met een orderbedrag van € 300,00 of meer wordt de bestelling automatisch aangetekend verzonden.

Aansprakelijkheid
PostzegelsMetKorting.nl probeert een zo goed en actueel mogelijk overzicht te geven op de website van de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden om poststukken met PostNL te versturen. Het is echter niet mogelijk om PostzegelsMetKorting.nl aansprakelijk te stellen voor schade die geleden is, direct of indirect, als gevolg van fouten in de geboden informatie.
Ook is het niet mogelijk om PostzegelsMetKorting.nl aansprakelijk te stellen voor schade die geleden is als gevolg van een onvoldoende gefrankeerd poststuk, ook al berust de fout bij PostzegelsMetKorting.nl. U blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het frankeren van de juiste hoeveelheid zegels en het bijvoegen van de juiste verzenddocumenten. Uiteraard is het niet mogelijk PostzegelsMetKorting.nl aansprakelijk te stellen voor poststukken die de klant zelf verstuurt met zegels van PostzegelsMetKorting.nl die niet aangekomen zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt geheel bij de klant en/of de verzenddienst.
PostzegelsMetKorting.nl levert uitsluitend frankeergeldige postzegels, tenzij anders vermeld. PostzegelsMetKorting.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik van niet frankeergeldige postzegels, op welke wijze dan ook verkregen.

Privacy
Postzegelsmetkorting.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar site, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die door de klant aan PostzegelsMetKorting.nl zijn gegeven vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens blijven uitsluitend bekend bij PostzegelsMetKorting.nl / De Ruiter BV te Klaaswaal en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van uw bestelling noodzakelijk is.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy zonder schriftelijke toestemming van PostzegelsMetKorting.nl. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Niet tevreden?
Wanneer de klant niet tevreden is over het geleverde product, dient deze contact op te nemen met PostzegelsMetKorting.nl. er zal dan geprobeerd worden de klacht naar beider tevredenheid op te lossen.

Onvoorziene zaken
Mochten er zaken zijn waarin deze voorwaarden niet voldoen, dan kan de klant een verzoek indienen, en zal de directie daarover een uitspraak doen. De directie is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te herzien.

Toepassing algemene voorwaarden
Het is mogelijk dat PostzegelsMetKorting.nl op een bepaald moment al dan niet stilzwijgend soepel met de regels van deze voorwaarden omgaat. PostzegelsMetKorting.nl behoudt zich het recht voor om de regels wel direct en strikt toe te passen dan wel na te leven. Als PostzegelsMetKorting.nl de regels enige tijd soepel toepast, kan de klant nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PostzegelsMetKorting.nl de voorwaarden soepel toepast.
Klaaswaal, Maart 2008